Jūsų duomenys yra visiškai saugūs. Tai įrodo : 2014-11-21 d. www.iperku.lt buvo registruotas, kaip duomenų valdytojas. Patikrinti galite čia

 

 

 

 

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja interneto svetainės  www.iperku.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojo, suvedusio teisingus savo asmens duomenis interneto svetainėje esančioje anketoje (toliau – Registruotas lankytojas), pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą.

1.3. Remiantis šiomis Taisyklėmis asmens duomenų valdytojas yra Gintautas Vėlavičius, Individualios veiklos pažymėjimo Nr. 628737, adresas J.Savickio 4, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Duomenų valdytojas). Už asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą Duomenų valdytojas atsako įstatymų nustatyta tvarka.

1.4. Duomenų valdytojas yra įregistruotas Asmens duomenų valdytojų registre.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. Duomenų valdytojas patvirtina, kad asmens duomenys yra renkami tiesioginės rinkodaros tikslais ir tvarkomi, vadovaujantis sąžiningumo, teisėtumo ir tikslumo, taip pat pagarbos asmens teisės į privatumo principais.

2.2. Duomenų valdytojas Registruoto lankytojo asmens duomenis, kuriuos jis pateikia užsiregistruodamas Interneto svetainėje, renka ir automatiniu būdu naudoja tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir nustatytais tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.3. Atlikdamas registraciją Registruotas Lankytojas sutinka, kad jo nurodyti duomenys būtų tvarkomi nurodytais duomenų rinkimo ir naudojimo tikslais. Esant Registruoto lankytojo nesutikimui, išreikštam šių Taisyklių 3.1. punkte numatyta tvarka, Duomenų valdytojas neturi teisės naudoti šio asmens duomenų (išskyrus asmens duomenų saugojimą).

2.4. Duomenų valdytojas įsipareigoja asmens duomenų neperleisti jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

2.4.1. kai asmens duomenys yra perduodami Duomenų valdytojo partneriams, kuriems pagal susitarimą su Duomenų valdytoju yra perduota duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo funkcija;

2.4.2. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

2.5. Registruoto lankytojo asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau kaip 2 metus nuo prekių įsigijimo. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, Registruoto lankytojo asmens duomenys sunaikinami galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka;

2.5.1. vardas, pavardė adresas, telefono numeris, el. pašto adresas perduodami siuntų tarnyboms OMNIVA, DPD, LP EXPRESS, VENIPAK.

2.6. Registruoto lankytojo asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias organizacines bei technines priemones, apsaugančias asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, panaudojimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

3. Registruoto lankytojo teisės

3.1. Registruodamas Interneto svetainėje Registruotas lankytojas patvirtina savo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo ir panaudojimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Registruotas lankytojas, nepageidaujantis, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi ir panaudojami nurodytais tikslais, turi teisę išreikšti nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, paspaudęs atitinkamą nuorodą, esančią kiekviename siunčiamame elektroniniame laiške

3.2. Gavęs Taisyklių 3.1. punkte nurodytą pranešimą, Duomenų valdytojas nedelsdamas ir neatlygintinai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir informuoja Registruotą lankytoją apie tai Taisyklių 6.1. punkte nustatyta tvarka.

3.3. Registruotas lankytojas turi teisę keisti ir (arba) atnaujinti registracijos anketoje pateiktą informaciją.

3.4. Registruotas lankytojas turi teisę susipažinti su atliktais veiksmais, susijusiais su jo asmens duomenų tvarkymu, iš anksto apie tai pranešęs, šių Taisyklių 6.1. punkte nustatyta tvarka.

3.5. Registruotas lankytojas turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti ar sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymą (išskyrus saugojimą), jeigu susipažinęs su savo asmens duomenimis arba jų panaudojimu nustato, kad jo duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslus, kreipiantis į Duomenų valdytoją šių Taisyklių 6.1. punkte nustatyta tvarka.

4. Slapukai*

4.1. Interneto Svetainė, siekdama padaryti Vartotojo naudojimąsi Svetaine greitesnį ir patogesnį, gali naudoti slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į Vartotojo kompiuterį. Įdiegtą informaciją Interneto Svetainė naudoja Vartotojui atpažinti bei Svetainės lankomumo statistikai stebėti.

4.2. Slapukai Svetainėje yra naudojami, kai Vartotojas naršydamas Svetainėje sutinka su slapukų naudojimu. Vartotojas gali bet kada atšaukti sutikimą pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Svetainės funkcijos gali neveikti.

4.3. Slapukai gali būti dviejų rūšių: ilgalaikiai ir vieno seanso. Ilgalaikiai slapukai Vartotojo kompiuterio slapukų rinkmenoje išlieka visam laikui. Jie gali būti naudojami, pavyzdžiui, norint atpažinti Vartotoją kaip Svetainės lankytoją, pritaikant Svetainės turinį pagal Vartotojo poreikius ar renkant statistinius duomenis. Seanso slapukai yra laikini ir išnyksta Vartotojui išėjus iš Svetainės ar užvėrus naršyklę. Seanso slapukai gali būti naudojami norint aktyvinti tam tikras Svetainės funkcijas, pavyzdžiui, užsisakant paslaugas, atliekant įvairias operacijas ir kt. Svetainės slapukai gali būti kuriami naudojantis kitų interneto svetainių analitikos paslaugų teikėjų paslaugomis, pvz., bendrovės „Google Inc.“ paslauga „Google Analytics“.

5. Taisyklių keitimas

5.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti šias Taisykles, apie tai pranešdamas Interneto svetainėje.

5.2. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

5.3. Jeigu Registruotas lankytojas nesutinka su Taisyklių pakeitimais ar papildymais, jis turi teisę išreikšti savo nesutikimą pakeistų ar papildytų Taisyklių tvarka bei tikslais, susijusiais su jo asmens duomenų tvarkymu, savo nesutikimą išreikšdamas šių Taisyklių 5.1. punkte nustatyta tvarka. Jeigu Registruoto lankytojo nesutikimas negaunamas, laikoma, kad Registruotas lankytojas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu: info@iperku.lt arba paštu J.Savickio 4, Vilnius.

6.2. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas iš Registruoto lankytojo, ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo asmens kreipimosi dokumento gavimo dienos.

*Kaip naudojame slapukus?

Siekiant kad naudojimasis svetaine Jums būtų patogesnis, naudojami slapukai (angl. cookies) – nedideli failai, automatiškai išsaugomi svetainėje ir įdiegiami Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje ir skirti Vartotojui atpažinti. Slapukai mums leidžia tobulinti el. parduotuvę ir gerinti aptarnavimo kokybę.

Jūs galite sutikti arba nesutikti, kad būtų įdiegiami slapukai. Sutikus su slapukų politika, interneto svetainė gali būti spartesnė ir funkcionalesnė.